Thiết kế cơ chế và tạo lập thị trường

MASSEI tin rằng, để giải quyết một cách triệt để và bền vững các vấn đề về phát triển và tài nguyên chung, chúng ta cần phải tạo ra các thiết chế thị trường giúp các bên tham gia thấy được lợi ích để từ đó tạo ra các động lực tăng trưởng nội sinh, người dân có thể tự giải quyết vấn đề mà không bị phụ thuộc vào trợ cấp từ bên ngoài. Đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng tại địa phương vào quản lý, khai thác tài nguyên chung, hỗ trợ xây dựng các quy tắc, thể chế chính thức và phi chính thức để khai thác, quản lý các tài nguyên chung một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực trên, MASSEI áp dụng các tri thức mới nhất trong kinh tế học hiện nay về thiết kế cơ chế (mechanism design) và thiết kế thị trường (market design) để đưa ra các giải pháp tối ưu. Trong đó bao gồm các công cụ nghiên cứu đặc thù như lý thuyết trò chơi, thuật toán, mô phỏng, thực nghiệm, tối ưu hóa và khảo sát thực địa. Bên cạnh các kiến thức hàn lâm, MASSEI còn thấu hiểu hiểu sâu sắc hành vi của các nhân tố trên thị trường nhờ kế thừa các kinh nghiệm thực tiễn từ công ty nghiên cứu thị trường VietAnalytics. Vì vậy, MASSEI tin tưởng rằng, các giải pháp mà chúng tôi đưa ra sẽ mang tính đột phá, bám sát thực tiễn giúp xã hội giải quyết các vấn đề về phát triển và tài nguyên chung một cách hiệu quả, bền vững.

Các chuyên gia của MASSEI đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thị trường và cơ chế quản lý, khai thác tài nguyên chung. Trong nghiên cứu gần đây nhất về ngành lúa gạo Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành xác định các đặc điểm cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam trên cơ sở so sánh với các nước khác, qua đó xác định được tính hiệu quả và công bằng của cấu trúc thị trường hiện tại và ảnh hưởng của các đặc điểm cấu trúc thị trường đến quyền lợi của người sản xuất lúa gạo nhỏ. Đây là cơ sở để chúng tôi đưa ra các khuyến nghị cải cách cấu trúc thị trường trong tương lai, hướng tới việc nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ chuỗi giá trị và đem lại vị thế công bằng hơn cho người sản xuất nhỏ trong chuỗi giá trị này.

Thiết kế cơ chế và tạo lập thị trường