Giải pháp bền vững cho các vấn đề phát triển

Quá trình đổi mới sang nền kinh tế định hướng thị trường đã giúp Việt Nam từ một quốc gia có thu nhập thấp vươn lên mức thu nhập trung bình – thấp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các nguồn viện trợ từ nước ngoài vào Việt Nam để giải quyết các vấn đề về cộng đồng và phát triển đang ngày càng giảm dần. Thêm vào đó là xu hướng thắt chặt ngân sách của nhà nước. Trong khi đó, dường như các giải pháp hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương hiện nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề dài hạn. Các nguồn lực và tiềm năng phát triển tại địa phương chưa được khai thác đúng mức, chưa khuyến khích được sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, việc sử dụng và khai thác các dạng tài nguyên chung ở Việt Nam vẫn chưa được hiệu quả do chưa khuyến khích được sự tham gia giám sát, quản lý của cộng đồng vào việc quản lý và khai thác tài nguyên chung. Tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng cạn kiệt tài nguyên, khai thác trái phép trở thành những vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam.

MASSEI tin rằng, để giải quyết một cách triệt để và bền vững các vấn đề về phát triển và tài nguyên chung, chúng ta cần phải tạo ra các thiết chế thị trường giúp các bên tham gia thấy được lợi ích để từ đó tạo ra các động lực tăng trưởng nội sinh, người dân có thể tự giải quyết vấn đề mà không bị phụ thuộc vào trợ cấp từ bên ngoài. Đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng tại địa phương vào quản lý, khai thác tài nguyên chung, hỗ trợ xây dựng các quy tắc, thể chế chính thức và phi chính thức để khai thác, quản lý các tài nguyên chung một cách hiệu quả.

Kế thừa các kinh nghiệm thực tiễn từ công ty nghiên cứu thị trường VietAnalytics, MASSEI  có khả năng thấu hiểu sâu sắc hành vi và tương tác của các nhân tố . Kết hợp cùng các kiến thức hiện đại nhất trong kinh tế học hiện nay như thiết kế cơ chế (mechanism design), thiết kế thị trường (market design), lựa chọn công (public choice) và sử dụng các công cụ nghiên cứu đặc thù gồm lý thuyết trò chơi, mô phỏng, và khảo sát thực địa, MASSEI tin tưởng có thể đưa ra được những giải pháp có tính đột phá, bám sát thực tiễn và giải quyết các vấn đề về phát triển và tài nguyên chung một cách hiệu quả, bền vững.

Các chuyên gia của MASSEI đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thị trường và cơ chế quản lý, khai thác tài nguyên chung. Một nghiên cứu gần đây nhất, chúng tôi đã tiến hành xác định các đặc điểm cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam trên cơ sở so sánh với các nước khác, qua đó xác định được tính hiệu quả và công bằng của cấu trúc thị trường hiện tại và ảnh hưởng của các đặc điểm cấu trúc thị trường đến quyền lợi của người sản xuất lúa gạo nhỏ.

Giải pháp bền vững cho các vấn đề phát triển