12-12-2018 Giải pháp bền vững cho các vấn đề phát triển

Quá trình đổi mới sang nền kinh tế định hướng thị trường đã giúp Việt Nam từ một quốc gia có thu nhập thấp vươn lên mức thu nhập trung bình – thấp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các

24-11-2018 Đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế

Các công nghệ nền tảng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt các công nghệ mới phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. MASSEI tin tưởng rằng để nền

24-11-2018 Thể chế và chính sách kinh tế vĩ mô

Có thể thấy hệ thống thể chế và chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong những năm gần đây đã từng bước được hình thành và phát triển với những quy tắc, nguyên tắc và quy định

24-11-2018 Cải cách thể chế nhà nước

Quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang định hướng thị trường đã mang lại các thành tựu kinh tế to lớn mà trước nay Việt Nam chưa từng đạt được, khiến Việt

24-11-2018 Giải pháp bền vững cho các vấn đề về năng lượng

MASSEI quan điểm phát triển kinh tế nhưng phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Năng lượng xanh hay năng lượng tái tạo cũng là một trong những mục tiêu cần hướng tới của Việt Nam để đạt

24-11-2018 Cải thiện hiệu quả cung ứng dịch vụ công

Trong lĩnh vực nghiên cứu về cải thiện hiệu quả cung ứng các dịch vụ công, MASSEI đã đi tiên phong trong việc áp dụng các kiến thức hiện đại nhất của Kinh tế học thể chế mới (New Institutional