LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 

 1. Xây dựng hệ thống chính sách và thể chế kinh tế vĩ mô thân thiện với thị trường
 • Xây dựng hệ thống thuế bền vững, hiệu quả và công bằng
 • Xây dựng hệ thống chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn
 • Xây dựng hệ thống phân cấp thu, chi ngân sách giữa chính quyền trung ương và địa phương
 • Xây dựng hệ thống chính sách tiền tệ trong đó mục tiêu là lạm phát
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi chu kỳ kinh doanh của Việt Nam
 • Xây dựng khuôn khổ quy định về giám sát tài chính để duy trì một hệ thống tài chính ổn định và bảo đảm trong dài hạn, đồng thời ngăn ngừa/hấp thụ các cuộc khủng hoảng hoặc cú sốc ngắn hạn có thể xảy ra
 • Xây dựng các thể chế để ổn định tài khóa, tiền tệ và tài chính nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn
 1. Cải cách thể chế nhà nước để hỗ trợ phát triển nền kinh tế thị trường thực sự ở Việt Nam
 • Phát triển hệ thống tư pháp trong hệ thống đảng thống trị để ngăn ngừa tham nhũng.
 • Cải cách quy trình ra quyết định trong hệ thống hành chính nhà nước để khuyến khích sự tham gia của người dân.
 • Xây dựng mô hình phân cấp phù hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu các mô hình phân cấp trách nhiệm trong một số chức năng quan trọng của chính phủ.
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị.
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách cạnh tranh cho Việt Nam
 1. Thị trường hóa việc cung cấp dịch vụ công
 • Cơ chế thúc đẩy cung cấp dịch vụ công từ khu vực tư nhân
 • Đưa phiếu học tập vào hệ thống giáo dục của Việt Nam
 • Xây dựng cơ chế thị trường trong cung cấp dịch vụ công
 • Nghiên cứu cải cách hệ thống các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công
 • Đo lường hiệu quả hoạt động và quản lý hiệu suất trong lĩnh vực dịch vụ công
 1. Giải pháp thị trường cho các vấn đề cộng đồng và xã hội dân sự
 • Thiết kế cơ chế cho các vấn đề chung
 • Phát triển thị trường cho các sản phẩm truyền thống của địa phương.
 • Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính cho các tổ chức dân sự
 • Nghiên cứu các mô hình tài chính vi mô nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và cải thiện đời sống hộ nghèo
 • Nghiên cứu mô hình chợ khai thác các giá trị kinh tế của các điểm du lịch văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tại các tỉnh
 1. Xây dựng khung chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên hội nhập quốc tế và đổi mới
 • Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới.
 • Đo lường và đánh giá các hoạt động đổi mới và khả năng đổi mới ở cả cấp quốc gia và doanh nghiệp.
 • Khuyến khích các đổi mới toàn diện.
 • Đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng trưởng kinh tế.
 • Cơ chế học tập, tích lũy và phổ biến tri thức trong nền kinh tế.