Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng

Đội ngũ chuyên gia của MASSEI có kinh nghiệm thực hiện đa dạng các phương thức khảo sát và đội ngũ nghiên cứu với nền tảng học thuật vững chắc về kinh tế và kinh tế lượng, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê như STATA, SPSS và SAS.

 

Phương pháp mô phỏng

Với các bộ số liệu sẵn có cộng với các điều tra khảo sát bổ trợ, các chuyên gia của MASSEI có khả năng áp dụng các phương pháp mô phỏng khác nhau để ước lượng được các biến số như mức độ giảm nghèo đói khi cải thiện môi trường kinh doanh hay dự báo các ảnh hưởng của chính sách mới.

 

Nghiên cứu định tính

Với những nghiên cứu định tính, MASSEI sử dụng đa dạng các hình thức nghiên cứu: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, thảo luận nhóm online.

Phương pháp nghiên cứu