Nghiên cứu so sánh

Nghiên cứu so sánh là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu xã hội nhờ khả năng khái quát hóa ở mức độ cao, giúp phát hiện các mối quan hệ nhân quả và sự tiến hóa của các tiến trình xã hội trong dài hạn. Phương pháp này có thể được áp dụng để phân tích các trường hợp cụ thể cho tới kiểm nghiệm các lý thuyết xã hội tổng quát và là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu các vấn đề vĩ mô như thể chế kinh tế, thể chế chính trị, tiến bộ xã hội, so sánh giữa các quốc gia, khu vực.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế vĩ mô, đội ngũ chuyên gia của MASSEI đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các cơ quan nhà nước như Ủy ban kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, UKAID, USAID… Nhờ vậy, mỗi nghiên cứu so sánh do MASSEI thực hiện đều dựa trên sự thấu hiểu các mẫu hình phát triển trong lịch sử của các quốc gia, đồng thời bám sát với bối cảnh thực tiễn trong nước và quốc tế để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực, phù hợp với quy luật phát triển.

Trong năm 2014 và 2016, MASSEI đã kết hợp với bốn viện nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam hiện nay gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để thực hiện hai dự án nghiên cứu lớn tập trung vào cải cách thể chế nhà nước và thể chế kinh tế theo hướng thân thiện với thị trường. Mỗi nghiên cứu đều có sự so sánh, tham khảo mô hình phát triển của nhiều quốc gia đi trước để chỉ ra các thách thức, cơ hội, và hàm ý chính sách đối với mô hình phát triển của Việt Nam.

Nghiên cứu so sánh