Công cụ lý thuyết

Kinh tế học thể chế mới

Trong những nghiên cứu của mình, MASSEI áp dụng khung phân tích chi phí giao dịch trong môi trường thể chế vi mô để đưa ra các giải pháp gia tăng sự tham gia của khu vực tư vào cung ứng hàng hóa công.

 

Kinh tế học trường phái Áo

Bên cạnh đó chúng tôi cũng sử dụng khung phân tích các thể chế chính thức, khung phân tích tương tác giữa các thể chế chính thức để đề xuất các giải pháp cải cách môi trường thể chế vĩ mô.

 

Kinh tế học về đổi mới công nghệ

Ngoài ra, khung phân tích hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, khung phân tích tác động của môi trường thể chế tới đổi mới sáng tạo cũng được áp dụng để hướng tới các giải pháp chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Công cụ lý thuyết