26-07-2019 Tác phẩm dịch: Nghèo đói, đạo đức và tự do