10-08-2020 Tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam”

Vào ngày 29 tháng 7, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, MASSEI, Viện Fraser Canada, và Atlas Foundation đồng tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “Đối