12-12-2018 Khảo sát và phân tích dữ liệu

Với nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai các dự án nghiên cứu xã hội quy mô lớn và trải nghiệm thực tiễn từ nghiên cứu thị trường, đội ngũ chuyên gia và nghiên cứu viên của MASSEI luôn mang

12-12-2018 Thiết kế cơ chế và tạo lập thị trường

MASSEI tin rằng, để giải quyết một cách triệt để và bền vững các vấn đề về phát triển và tài nguyên chung, chúng ta cần phải tạo ra các thiết chế thị trường giúp các bên tham gia thấy

12-12-2018 Đánh giá tác động

Đánh giá tác động là cơ sở quan trọng để các cơ quan nhà nước, tổ chức tài trợ nắm bắt được các tác động của chính sách, chương trình tới đối tượng mục tiêu và các bên liên quan

12-12-2018 Nghiên cứu so sánh

Nghiên cứu so sánh là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu xã hội nhờ khả năng khái quát hóa ở mức độ cao, giúp phát hiện các mối quan hệ nhân quả và sự tiến