Cải thiện hiệu quả cung ứng dịch vụ công

Trong lĩnh vực nghiên cứu về cải thiện hiệu quả cung ứng các dịch vụ công, MASSEI đã đi tiên phong trong việc áp dụng các kiến thức hiện đại nhất của Kinh tế học thể chế mới (New Institutional Economics – NIEs) để có thể phân tích sâu đến cấp độ từng giao dịch, từ đó tối ưu hóa việc đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và áp dụng các cơ chế thị trường vào quá trình cung ứng hàng hóa công. Nghiên cứu của chúng tôi luôn dựa trên các nền tảng lý luận vững chắc, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, các bằng chứng thực nghiệm và sử dụng phương pháp mô phỏng thị trường để các đề xuất về áp dụng cơ chế thị trường trở nên gắn liền với thực tiễn nhất. Từ đó, giúp tăng cường cạnh tranh trong thị trường cung ứng hàng hóa công, nâng cao tính minh bạch, cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm thiểu gánh nặng ngân sách.

Trong lĩnh vực cải thiện hiệu quả cung ứng các dịch vụ, hàng hóa công, MASSEI đã thực hiện một dự án nghiên cứu lớn trong năm 2016-2017, dẫn đầu bởi ông Đinh Tuấn Minh, chuyên gia kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế học Thể chế mới, cùng với các nghiên cứu viên độc lập tại bốn Viện nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đây là một nghiên cứu toàn diện, không chỉ cung cấp các nền tảng lý thuyết vững chắc để áp dụng phân tích với tất cả các loại hàng hóa công mà còn đi sâu vào nhiều nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam để đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Cải thiện hiệu quả cung ứng dịch vụ công